Bajlandia.tv

Dostawcą audiowizualnych usług medialnych na żądanie w postaci kanału na platformie udostępniania wideo YouTube o nazwie „kanał dla dzieci - bajlandia.tv” jest Marta Pisarik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Koncept Studio Marta Pisarik” (dalej: „Dostawca”)

Adres siedziby i adres do korespondencji Dostawcy:
Zgłobień 347a, 36-046 Zgłobień

Adres poczty elektronicznej Dostawcy: biuro[at]konceptstudio.com.pl
Adres witryny internetowej Dostawcy: www.konceptstudio.com.pl
Numer telefonu Dostawcy: +48 503 443 032

Dostawca nie podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dostawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dostawca nie jest dostawcą innych niż powyżej wskazane usług medialnych, ani platform udostępniania wideo, ani wydawcą dzienników lub czasopism. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Dostawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej. Krajem pochodzenia wszystkich audycji zamieszczonych na niniejszym kanale jest Rzeczypospolita Polska. Audycje zawierające udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oznaczone są następującymi symbolami, umieszczonymi w opisie audycji zawierających przedmiotowe udogodnienia:

Wszystkie audycje z udogodnieniami zgromadzone są w playliście pod nazwą „Z udogodnieniami”